ชื่อผลงานวิจัย
The Construction of a People in Pluralistic Thailand: Its Promises and Challenges
ตำแหน่ง
อ.
ผู้วิจัย
ดุลยภาพ จาตุรงคกุล
สาขาวิชา
การเมืองการปกครอง
หน่วยงานที่สนับสนุน
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี พ.ศ.
2565