ประชาสัมพันธ์

เสวนานักวิจัยรุ่นใหม่ออนไลน์ ครั้งที่ 3การวางแผนเมืองเพื่อพร้อมรับและปรับตัวต่ออุทกภัยอย่างเป็นธรรม : สิ่งที่ค้นพบและข้อเสนอแนะสำหรับอนาคต

เสวนานักวิจัยรุ่นใหม่ออนไลน์ ครั้งที่ 2 “พนมดงรัก” : เรื่องเล่าของการเคลื่อนย้ายที่เปลี่ยนผันกับความทรงจำที่ขยับเคลื่อน