ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมฟัง ปาฐกถาดิเรก ชัยนาม ประจำปี 2563-2564 โดย ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ เรื่อง “สาธารณรัฐจำแลงกับเสมือนสัมบูรณาญาสิทธิ์: สองแนวโน้มฝังแฝงที่ขัดแย้งกันในระบอบราชาธิปไตยใต้รัฐธรรมนูญไทย”

แนะนำหนังสือ “การอภิบาลบนฐานของความร่วมมือ: สภาวะสังคมไร้ศูนย์กลาง การแตกกระจายในระบบบริหารราชการแผ่นดินและแสวงหาตัวแบบใหม่ในการขับเคลื่อนภารกิจของภาครัฐ โดย” วสันต์ เหลืองประภัสร