องค์ความรู้

เสวนานักวิจัยรุ่นใหม่ออนไลน์ เรื่อง อุบลโมเดล : นโยบายเศรษฐกิจชีวภาพสู่การปฏิบัติจริง