ชื่อผลงานวิจัย
โลกของการทำงานหลังโควิด-19 และความสามารถในการมีงานทำ กับทางเลือกอาชีพของคนเจเนอเรชันแซด
ตำแหน่ง
รศ.ดร.
ผู้วิจัย
สุนิสา ช่อแก้ว
สาขาวิชา
บริหารรัฐกิจ
หน่วยงานที่สนับสนุน
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี พ.ศ.
2565