“สำรวจวรรณกรรมทางวิชาการว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย-รัสเซีย”

ผู้วิจัยได้จัดทำขึ้นด้วยวัตถุประสงค์หลายประการ ประการแรกนั้น เพื่อสำรวจและรวบรวมวรรณกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย-รัสเซีย ในสองช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ ช่วงแรก ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียในช่วงสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (ค.ศ. 1897- 1917) และช่วงที่สอง ความสัมพันธ์ไทย-สหภาพโซเวียต (ค.ศ. 1917-1991) ประการที่สองเพื่อจัดระเบียบองค์ความรู้วรรณกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย-รัสเซีย และประการสุดท้ายเพื่อวิเคราะห์และตั้งประเด็นหรือคำถามวิจัยทั้งในทางทฤษฎีและในเชิงประจักษ์สาหรับการศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคต