การปฏิวัติในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมัน (เยอรมันตะวันออก) อันนำไปสู่การเปิดกำแพงเบอร์ลินในปี ค.ศ.1989 (The Revolution in the German Democratic Republic (East Germany) Leading to the Demolition of the Berlin Wall in the Year 1989)

 งานวิจัยเรื่อง การปฏิวัติในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมัน (เยอรมันตะวันออก) อันนำไปสู่การเปิดกำแพงเบอร์ลินในปี ค.ศ.1989 ผู้วิจัยได้จัดทำขึ้นด้วยวัตถุประสงค์หลายประการ ประการแรกนั้นเพื่อศึกษาเหตุปัจจัยทั้งภายนอกและภายในที่นำไปสู่การปฏิวัติในเยอรมันตะวันออก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการปฏิวัติในยุโรปตะวันออกจนทำให้ระบอบคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออก
       ล่มสลายลง ประการต่อมาเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาระบบระหว่างประเทศในยุคหลังสงครามเย็นรวมทั้ง การบูรณาการยุโรปทั้งในแนวลึก (vertical) และแนวกว้าง (horizontal) และประการสุดท้ายเพื่อเป็นตัวอย่างหนึ่งในการศึกษาเรื่องของการรวมชาติซึ่งอาจเป็นในลักษณะการวิเคราะห์แบบเจาะลึกหรือเป็นไปในแบบการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ