การบริหารคนเก่ง: แนวคิดในต่างประเทศและประสบการณ์ในภาครัฐของไทย

รายงานวิจัยเรื่องการบริหารคนเก่ง: แนวคิดในต่างประเทศและประสบการณ์ในภาครัฐของไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนากรอบการวิเคราะห์มุมมองพื้นฐานในการบริหารคนเก่งเพื่อนำไปใช้พิจารณาแนวปฏิบัติในการบริหารคนเก่งในภาครัฐทั้งของไทยและต่างประเทศ โดยผู้วิจัยได้เลือกศึกษาการบริหารคนเก่งในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศสิงคโปร์ เปรียบเทียบกับพื้นฐานในการบริหารคนเก่งในภาครัฐของไทยในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง การศึกษาแนวปฏิบัติในการบริหารคนเก่งที่กล่าวมานี้เป็นการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบตั้งแต่การกำหนดคุณสมบัติ (การให้คำนิยาม) ของคนเก่ง การสรรหาคัดเลือก การพัฒนา และการให้ค่าตอบแทน นอกจากนี้เพื่อเป็นการฉายภาพการบริหารคนเก่งที่ใช้ในภาครัฐให้ละเอียดและหลากหลายมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงได้เลือกศึกษาโครงการส่งเสริมพนักงานที่มีศักยภาพ ปีงบประมาณ 2558 ของรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งมาเป็นกรณีศึกษาประกอบการวิจัยในครั้งนี้ด้วย
       ผู้วิจัยหวังว่ารายงานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านและผู้ที่มีความสนใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องในการใช้เป็นกรอบการวิเคราะห์การบริหารคนเก่งที่ใช้ในองค์การ รวมทั้งได้ข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแนวปฏิบัติในการบริหารคนเก่งในภาครัฐ ที่สำคัญ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ

                                                                                                                                              ผศ.ดร.สุนิสา ช่อแก้ว
                                                                                                                              คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์