รศ.ดร.กมลพร สอนศรี (Assoc.Prof.Dr.Gamolporn Sonsri)

รศ.ดร.กมลพร สอนศรี (Assoc.Prof.Dr.Gamolporn Sonsri)
หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2301
อีเมล์: gamolporn@gmail.com

การศึกษา:

D.P.A. in Public Administration (2005), National College of Public Administration and Governance (NCPAG), University of the Philippines (U.P.)
M.M. in General Management (International Program) (2000), College of Management, มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ. สถิติประยุกต์ (1998), คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ความสนใจทางวิชาการ:

การออกแบบและวางแผนยุทธศาสตร์
การติดตามประเมินผล
การบริหารทุนมนุษย์
เครื่องมือและการจัดการภาครัฐสมัยใหม่
Data Analytics

ผลงานวิชาการ (บางส่วน):

หนังสือ
– กมลพร สอนศรี. (2561). การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของประเทศฟิลิปปินส์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
– กมลพร สอนศรี. (2559). เครือข่ายชุมชนฟิลิปปินส์ในประเทศไทย : จากอดีตสู่ประชาคมอาเซียน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บทความให้ความรู้
– กมลพร สอนศรี. คอลัมน์ ASEAN INSIGHT เรื่อง “การส่งออกแรงงาน เม็ดเงินจากทุนมนุษย์ของฟิลิปปินส์” หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 27 มิถุนายน 2556
– กมลพร สอนศรี. คอลัมน์ ASEAN INSIGHT เรื่อง “กิจการรับจ้างบริหารธุรกิจ :Sunshine Industry แห่งฟิลิปปินส์” หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 31สิงหาคม 2560

บทความ

– กมลพร สอนศรี. “ปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดการย้ายถิ่นของแรงงานฝีมือชาวฟิลิปปินส์ในประเทศไทย” วารสาร HR intelligence ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557), 44-60.
– กมลพร สอนศรี และ พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์. (2558). ปัจจัยที่มีอิทธฺพลต่อพฤติกรรมการทำงานของข้าราชการ/ พนักงานราชการ Generation Y. วารสารการเมือง การบริหาร และ กฎหมาย มหาวิทยาลัยบูรพา. 7 (1).
– Sonsri, Gamolporn (2015). A Study of Skilled labor migration from the Philippines. Asian Review. 28(1), 97-120.
– Dhirathiti, N. S. and Sonsri, G. (2019). The Harmonization Process and Implementation of Higher Education in ASEAN. Asia-Pacific Social Science Review. 19(2) 2019, pp.164–179
– Paisanpattanasakul, Y. and Sonsri, G. (2020). Factor Analysis of Talented University Support Staff’s Attributes. Thammasat Review. 23(1) 2020.
– กมลพร สอนศรี และณิชกานต์ บรรพต. (2564). การประเมินมาตรการ ๗ วันอันตรายและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการขับขี่บนถนนที่ปลอดภัยในพื้นที่ภาคกลาง. BU Academic Review. 20(1) 2021, 111-129.
– Sonsri, G. and Banpot, N. (2564). Guidelines for Mining Management in the Social Science Dimension of Industrial Ceramic Materials. Humanities, Arts and Social Sciences Studies. (HASSS). 21(3) 2021, pp.447-456.