Direk Talk 2561

ภาพบรรยากาศงาน
Direk Talk : ความขัดแย้งและสันติภาพ นโยบายรัฐ และประชาธิปไตย ประจำปี 2561
เมื่อวันพฤหัสที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง ร.103 ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ที่ผ่านมา