ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย/บทความวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย/บทความวิชาการในวารสารวิชาการ
จากงบกองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                                                     ——————————————————-
 
 1.คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนสนับสนุน
         1.1 เป็นบุคลากรของคณะเท่านั้น
         1.2 สถานะในบทความวิจัยและบทความวิชาการเป็น
            1.2.1 ผู้วิจัยชื่อแรก (First Author)
            1.2.2 ผู้วิจัยหลัก (Corresponding Author)
            1.2.3 ผู้วิจัยที่มีสัดส่วนการทำวิจัยมากที่สุด
            1.2.4 หากเป็นบทความที่เขียนร่วมกับบุคคลภายนอก จะต้องมีสัดส่วนการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการเฉพาะบุคลากรของคณะ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50


2.หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุน
         2.1 บทความวิจัย/บทความวิชาการที่ขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยของคณะ
         2.2 กรณีที่บทความวิจัย/บทความวิชาการนั้นมีผู้เขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้เขียนบทความทุกคน
         2.3 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สุด และหากเอกสารการขอรับทุนไม่ครบถ้วนตามประเภทที่กำหนดไว้ จะขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดสรรให้ทุนในลำดับถัดไป


3.ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย/บทความวิชาการ
        3.1. เงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย เป็นบทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์แล้ว (ตามช่วงระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ในการแจ้งเวียนทุนฯ ในแต่ละปีงบประมาณ) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล แต่ไม่จำเป็นต้องมีค่า impact factor และอยู่ในฐาน ISI (Web of Science) และ Scopus เท่านั้น
        3.2. เงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิชาการ เป็นบทความวิชาการที่ได้ตีพิมพ์แล้ว (ตามช่วงระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ในการแจ้งเวียนทุนฯ ในแต่ละปีงบประมาณ) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล แต่ไม่จำเป็นต้องมีค่า impact factor และอยู่ในฐาน ISI (Web of Science) และ Scopus เท่านั้น

แบบฟอร์มการขอทุน

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย (คณะรัฐศาสตร์) พ.ศ. 2566