ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย/บทความวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย/บทความวิชาการในวารสารวิชาการ
จากงบกองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                                                     ——————————————————-
 
 1.คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนสนับสนุน
         1.1 เป็นบุคลากรของคณะเท่านั้น
         1.2 สถานะในบทความวิจัยและบทความวิชาการเป็น
            1.2.1 ผู้วิจัยชื่อแรก (First Author)
            1.2.2 ผู้วิจัยหลัก (Corresponding Author)
            1.2.3 ผู้วิจัยที่มีสัดส่วนการทำวิจัยมากที่สุด
            1.2.4 หากเป็นบทความที่เขียนร่วมกับบุคคลภายนอก จะต้องมีสัดส่วนการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการเฉพาะบุคลากรของคณะ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
2.หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุน
         2.1 บทความวิจัย/บทความวิชาการที่ขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยของคณะ
         2.2 กรณีที่บทความวิจัย/บทความวิชาการนั้นมีผู้เขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการตั้งแต่2คนขึ้นไป ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้เขียนบทความทุกคน
         2.3 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สุด และหากเอกสารการขอรับทุนไม่ครบถ้วนตามประเภทที่กำหนดไว้ จะขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดสรรให้ทุนในลำดับถัดไป
3.ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย/บทความวิชาการ
        3.1. เงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย
           3.1.1 ประเภทที่ 1 เป็นบทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์แล้ว (ตามช่วงระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ในการแจ้งเวียนทุนฯ ในแต่ละปีงบประมาณ) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล แต่ไม่จำเป็นต้องมีค่า impact factor และอยู่ในฐาน ISI (Web of Science) และ Scopus เท่านั้น
           3.1.2 ประเภทที่ 2 เป็นบทความวิจัยที่ตีพิมพ์แล้ว(ตามช่วงระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ในการแจ้งเวียนทุนฯ ในแต่ละปีงบประมาณ) ในวารสารวิชาการระดับระดับชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre: TCI) 
        3.2. เงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิชาการ
           3.2.1 ประเภทที่ 1 เป็นบทความวิชาการที่ได้ตีพิมพ์แล้ว (ตามช่วงระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ในการแจ้งเวียนทุนฯ ในแต่ละปีงบประมาณ) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล แต่ไม่จำเป็นต้องมีค่า impact factor และอยู่ในฐาน ISI (Web of Science) และ Scopus เท่านั้น

           3.2.2 ประเภทที่ 2 เป็นบทความวิชาการที่ตีพิมพ์แล้วระดับชาติ (ตามช่วงระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ในการแจ้งเวียนทุนฯ ในแต่ละปีงบประมาณ) ในวารสารวิชาการระดับ ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre: TCI) 

แบบฟอร์มการขอทุน

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย (คณะรัฐศาสตร์) พ.ศ.2562