เสวนา “8 ปีที่หายไปของการเลือกตั้ง อบต.”

เป็นเวลากว่า 8 ปีนับจากการรัฐประหาร พ.ศ. 2557 ที่การเมืองท้องถิ่นถูกแช่แข็ง การเลือกตั้งไม่เคยเกิดขึ้น และผู้บริหารท้องถิ่นก่อนการรัฐประหารก็อยู่ในตำแหน่งมาอย่างยาวนาน กระทั่งเมื่อการเมืองเริ่มกลับเข้าสู้ระบอบประชาธิปไตยและกลับมามีการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จึงได้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากห่างหายไปถึง 8 ปี และในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ครั้งนี้เองได้มีเหตุการณ์น่าสนใจเกิดขึ้นมากมาย และนับเป็นปรากฏการณ์สำคัญอีกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ด้วยพลังของคนรุ่นใหม่และกระแสของความตื่นตัวทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมายังผลให้การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในครั้งนี้น่าสนใจและจับตามองเป็นอย่างยิ่ง ในการนี้ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการหยิบยกเอาประเด็นดังกล่าว มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน เพื่อแสวงหาคำตอบจากมุมมอง และความเห็นของบุคคลหลากหลายกลุ่ม สำหรับการถอดบทเรียนเหตุการณ์ในครั้งนั้น โดยที่ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมกับสำนักข่าว The Active ในการจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการหัวข้อเรื่อง “8 ปีที่หายไปของการเลือกตั้ง อบต.” ขึ้นเพื่อเป็นการส่งมอบความรู้ให้กับสังคม

16 ธันวาคม 2564 13.30 – 15.30 น.

วิทยากรร่วมเสวนา      

          รศ.ดร.อรทัย ก๊กผล                           คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          ดร.สติธร ธนานิธิโชติ                         สถาบันพระปกเกล้า

          ผศ.ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์                คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          อ.ชาลินี สนพลาย                             คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ดำเนินรายการ          

          คุณธีร์วัฒน์ ชูรัตน์                            The Active (Thai pbs)