เสวนา “ย้อนพินิจชีวิต ลิขิต ธีรเวคิน กับคุณูปการต่อวงวิชาการและวิจัยไทย”

ศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ธีรเวคิน อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ (พ.ศ. 2526-2528) ท่านเป็นอาจารย์อาวุโสที่มีความเชี่ยวชาญในสาขารัฐศาสตร์ซึ่งถือได้ว่าท่านเป็นนักวิชาการที่ทรงอิทธิพลในวงการสังคมศาสตร์ไทย ทั้งยังเป็นบุคคลที่คร่ำหวอดและเชี่ยวชาญการเมืองไทยมาอย่างยาวนานหลายทศวรรษจนเป็นที่ยอมรับในสังคมไทยและต่างประเทศ ท่านได้รับการแต่งตั้งและรับรางวัลต่างๆ มากมาย อาทิ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ เมื่อปีพ.ศ. 2531 ได้รับการยกย่องเป็นกีรตยาจารย์ (อาจารย์ผู้มีเกียรติ) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปีพ.ศ. 2540 ท่านเป็นศิษย์เก่าดีเด่นในรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (27 มิถุนายน พ.ศ. 2547) ได้รับรางวัล “ปากกาขนนกทองคำ” ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ จากหนังสือเรื่อง วิวัฒนาการการเมือง

          การปกครองไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2547 และท่านมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็น ราชบัณฑิต ประเภทสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เมื่อ พ.ศ. 2547 นอกจากนี้ในด้านประสบการณ์และการทำงาน ท่านเป็นบุคคลที่แสดงข้อคิดเห็น ข้อวิจารณ์ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองผ่านสื่อสารมวลชนแขนงต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ทั้งผลงานทางด้านวิชาการและงานวิจัย อาทิ งานวิจัยเรื่อง ปัญหาผู้นำกับกระบวนการกำหนดนโยบายแห่งชาติ (เมื่อปี พ.ศ. 2534) หนังสือเรื่อง วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย (เมื่อปี พ.ศ. 2535) และบทความทางวิชาการอื่นๆ ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษอีกจำนวนมาก ซึ่งถือได้ว่าท่านเป็นแบบอย่างที่ดี สมควรที่จะได้รับการยกย่องและเผยแพร่ให้อนุชนรุ่นหลังได้ทราบสืบไป

          ดังนั้น เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณูปการของ ศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ธีรเวคิน ที่มีต่อคณะรัฐศาสตร์ และวงการวิชาการและวิจัยไทยคณะรัฐศาสตร์ จึงได้กำหนดจัดงานสัมมนาเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและวิจัยของ ศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ธีรเวคิน โดยผ่านมุมมองของอาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัยรูปแบบการจัดงาน จะเป็นลักษณะการพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับผลงานทางด้านวิชาการและงานวิจัยของ ศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ธีรเวคิน โดยมีวิทยากร ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ จันทรวงศ์ อดีตอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี เจนวิทย์การ อดีตอาจารย์  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ดำเนินรายการ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้อง ร.103 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (โดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม กับ งานบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) และมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบไปด้วย คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 75 คน