เสวนา มะลูลีม มิรู้เลือน: การเมืองและนโยบายการเมืองในตะวันออกกลาง

เนื่องในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลีม เกษียณอายุราชการ ในการนี้คณะรัฐศาสตร์ และนักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ทั้งที่เป็นลูกศิษย์และเพื่อนร่วมงานในวงวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ ได้ร่วมในการจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการภายใต้ หัวข้อเรื่อง เสวนา มะลูลีม มิรู้เลือน: การเมืองและนโยบายการเมืองในตะวันออกกลาง ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 13.30 – 15.30 น.

วิทยากรร่วมเสวนา

ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม                  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร.สราวุฒิ อารีย์          สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.ยาสมิน  ซัตตาร์                  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ดำเนินรายการ          

อาจารย์อาทิตย์ ทองอินทร์         คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช