เสวนาหัวข้อเรื่อง “100 ปี Henry Kissinger”

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ ห้อง ร.102 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
จัดโดยงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์