เสวนาวิชาการหัวข้อเรื่อง ต่อต้านก่อนคานธีกาล: การสู้เพื่อเอกราชของชาวอินเดียก่อนยุคคานธี (The battle before the Gandhi moment: The Indian People’s Struggle for Freedom)

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13:30-15:30 น.
ณ ห้อง ร.102 ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
จัดโดยงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมกับศูนย์อินเดียศึกษา สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์