เสวนาวิชาการหัวข้อเรื่อง “วิพากษ์สมุดปกเหลือง:เค้าโครงเศรษฐกิจของปรีดีกับปัญหาการพัฒนาประชาธิปไตย”

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. – 15.30 น.
ออนไลน์ผ่าน Facebook Live เพจ Direk Jayanama Research Center
จัดโดย งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์