เสวนาวิชาการหัวข้อเรื่อง “Soft Power : อำนาจที่ทรงอิทธิพลในศตวรรษที่ 21”

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30-15.30 น.
ถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ Direk Jayanama Research Center
จัดโดยงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์