เสวนานักวิจัยรุ่นใหม่ออนไลน์ เรื่อง ความท้าทายในการอภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตของ นฤมล ตุ้มนิ่ม เรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลและสมรรถนะในการอภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ” ได้ศึกษาปัจจัยภายนอกและภายในที่ส่งผลให้หน่วยงานตระหนักถึงการอภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การดำเนินงานและกลไก ตลอดจนเครื่องมือในการขับเคลื่อนการอภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ โดยวิธีการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ ผ่านการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจาก เอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งใช้กรณีศึกษา 3 หน่วยงาน ได้แก่ (1) กรมสรรพากร (2) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ (3) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในมีผลต่อการอภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ แต่ความหนักเบาของปัจจัยหรือแรงผลักที่กระทำต่อหน่วยงานแต่ละประเภท จะมีความแตกต่างกันไปตามรูปแบบ ลักษณะภารกิจของหน่วยงาน โดยแรงผลักดันจากการบีบบังคับมีอิทธิพลต่อกรมสรรพากร แรงผลักดันจากการเลียนแบบมีอิทธิพลต่อ ก.ล.ต. และแรงผลักดันที่พึงปฏิบัติมีอิทธิพลต่อ สทอภ. และจากความแตกต่างของปัจจัยดังกล่าว ทำให้กลไกการดำเนินงานและเครื่องมือใน การอภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดขึ้นในแต่ละหน่วยงานแตกต่างกันไปด้วย ทั้งนี้ในการนำหลักการอภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและนำมาสู่มูลค่าเพิ่มของหน่วยงานได้อย่างยั่งยืนนั้นต้องจะต้องพิจารณาถึงลักษณะของหน่วยงานและความสอดคล้องของกลยุทธ์ ตลอดจนการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
.
📌ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม ขอเรียนเชิญผู้สนใจร่วมงานเสวนานักวิจัยรุ่นใหม่ออนไลน์ เรื่อง ความท้าทายในการอภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ทาง FB Live Direk Jayanama Research Center
.
วิทยากรนำเสนอ
🔴 นฤมล ตุ้มนิ่ม
รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยากรร่วมเสวนา
🟡 รองศาสตราจารย์ ดร.กมลพร สอนศรี
อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
🔴 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาย ไชยชิต
อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
.
ดำเนินรายการโดย กมลพัฒน์ มากแจ้ง (นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์)