เสวนานักวิจัยรุ่นใหม่ ออนไลน์ เรื่อง “คิดถึง Soft Power อย่างจริงจัง ในทางทฤษฎีและกรณีศึกษา: ดูจีน เกาหลี ญี่ปุ่น”

เสวนาโดย

1) เสกสรร อานันทศิริเกียรติ (ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ (ISC))

2) อ.ดร.ธีรติร์ บรรเทิง (คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

3) ฟูอาดี้ พิศสุวรรณ (นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัย Oxford; Pre-doctoral fellow สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.เชียงใหม่)

ชวนเสวนา : อ.ดร.พีระ เจริญวัฒนนุกูล (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)