เสวนานักวิจัยรุ่นใหม่ออนไลน์ เรื่อง วิกฤตไครเมีย : อารมณ์ทางการในการกำหนดนโยบายต่างประเทศรัสเซีย

เสวนานักวิจัยรุ่นใหม่ออนไลน์ เรื่อง วิกฤตไครเมีย : อารมณ์ทางการในการกำหนดนโยบายต่างประเทศรัสเซีย

วิทยากรนำเสนอ
🔴เปมิกา บัวผลิ
รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการระหว่างประเทศและการทูต
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยากรร่วมเสวนา
🟡รองศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.พินิตพันธุ์ บริพัตร
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
🔴ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีวินท์ สุพุทธิกุล
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
ดำเนินรายการโดย
ชัยชนะ อรุณโรจนวัฒน์
นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการระหว่างประเทศและการทูต
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์