เสวนานักวิจัยรุ่นใหม่ออนไลน์ เรื่อง “คิดถึง Soft Power อย่างจริงจัง ในทางทฤษฎีและกรณีศึกษา: ดูจีน เกาหลี ญี่ปุ่น”

กระแส Soft Power เป็นประเด็นที่รัฐไทยพูดถึงเป็นจำนวนมาก จนมาสู่การตั้งคำถามว่า Soft Power คืออะไร คำนิยาม Joseph S. Nye ที่ให้ไว้คืออะไร แล้วแตกต่างอย่างไรกับว่า Soft Co-optive Power เพื่อเป็นการชวนสังคมหันกลับมาสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ Soft Power ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม จึงขอนำเสนองานเสวนานักวิจัยรุ่นใหม่ที่จัดขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 โดยมีวิทยากร ดังนี้

เสวนาโดย ฟูอาดี้ พิศสุวรรณ นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัย Oxford; Pre-doctoral fellow สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.เชียงใหม่

เสกสรร อานันทศิริเกียรติ ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ (ISC)

อ.ดร.ธีรติร์ บรรเทิง คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ชวนเสวนา : อ.ดร.พีระ เจริญวัฒนนุกูล (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

หมายเหตุ : ตำแหน่งและสังกัดในขณะนั้น