เสวนานักวิจัยรุ่นใหม่ออนไลน์ เรื่อง ธุรกิจกองทัพเมียนมา : การรักษาและขยายอำนาจทางการเมือง

วิทยากรนำเสนอ

🔴 ดร.เอนกชัย เรืองรัตนากร
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยากรร่วมเสวนา
🟡 รองศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.พินิตพันธุ์ บริพัตร
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
🔴 อาจารย์ ดร.ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย
จอมพล ดาวสุโข
บรรณาธิการข่าวต่างประเทศ สำนักข่าว TODAY