เสวนานักวิจัยรุ่นใหม่ออนไลน์ เรื่อง อุบลโมเดล : นโยบายเศรษฐกิจชีวภาพสู่การปฏิบัติจริง

วิทยากรนำเสนอ
🔴 อ.พิชญา วิทูรกิจจา
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วิทยากรร่วมเสวนา
🟡รศ.ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
🔴ดร.เดชรัต สุขกำเนิด
ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายเพื่ออนาคต

ดำเนินรายการโดย
อ.ดร.นาอีม แลนิ
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์