เสวนานักวิจัยรุ่นใหม่ออนไลน์ เรื่อง “ระบบชลประทาน” กับการพัฒนาสยามในสมัยรัชกาลที่ 7

วิทยากรนำเสนอ

🔴 ศิวศิลป์ จุ้ยเจริญ นักวิจัยสถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยากรร่วมเสวนา

🟡 รศ.ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

🔴 รศ.ดร.ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดำเนินรายการโดย อ.ดร.นาอีม แลนิ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์