เสวนานักวิจัยรุ่นใหม่ออนไลน์ ครั้งที่ 3 การวางแผนเมืองเพื่อพร้อมรับและปรับตัวต่ออุทกภัยอย่างเป็นธรรม : สิ่งที่ค้นพบและข้อเสนอแนะสำหรับอนาคต

เสวนานักวิจัยรุ่นใหม่ออนไลน์ ครั้งที่ 3 การวางแผนเมืองเพื่อพร้อมรับและปรับตัวต่ออุทกภัยอย่างเป็นธรรม : สิ่งที่ค้นพบและข้อเสนอแนะสำหรับอนาคต

เมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประสบปัญหาผลกระทบจากความเสี่ยงอุทกภัยและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทำให้ผู้คนที่อาศัยได้รับผลกระทบเหล่านี้แตกต่างกัน โดยเฉพาะชุมชนที่มีรายได้น้อยกลับได้รับผลกระทบมากที่สุด ซึ่งชุมชนเหล่านี้มักอยู่ในพื้นที่ที่เปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและมีความสามารถและทรัพยากรที่จำกัดในการรับมือ ด้วยเหตุดังกล่าวทำให้ประเด็นความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่ออุทกภัยในระดับเมือง (flood resilient cities) ถูกหยิบยกมาพูดถึงในประเทศ ฉะนั้น การวางแผนเมืองเพื่อพร้อมรับและปรับตัวต่ออุทกภัยอย่างเป็นธรรม (Planning for inclusive urban flood resilience) จำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อผลกระทบทางธรรมชาติและสังคมโดยเฉพาะในชุมชนเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือ

งานศึกษาของ Naim Leani เรื่อง Planning for inclusive flood resilience in Southeast Asia : A critical perspective on policy translation, institutional capacity building and transformation ได้เสนอการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเชิงการจัดการเพื่อจัดการกับความเสี่ยงอุทกภัยในระยะยาวและคำนึงถึงผลกระทบทางสังคมจากความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ และใส่ใจต่อกระบวนการที่เป็นธรรมต่อสังคมในการวางแผนและกำหนดนโยบายการจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม สามารถเริ่มด้วยการสร้างความร่วมมือและโอกาสการทำงานร่วมกันบนแพลตฟอร์มแบบใหม่ การดึงศักยภาพจากผู้มีบทบาทที่หลากหลาย และการสร้างพันธมิตรเพื่อทำงานร่วมกันจะช่วยส่งเสริมกระบวนการปรับตัวต่อความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและเพิ่มช่องทางในการบูรณาการการลดความเสี่ยงอุทกภัยกับนโยบายของรัฐในการจัดการน้ำและการพัฒนาเมืองได้ดียิ่งขึ้น

วิทยากร

🔴อาจารย์ ดร.นาอีม แลนิ (วิทยากรนำเสนอ) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

🔴รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร คุณวิชิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

🔴อาจารย์ ดร.พลพัฒน์ นิลอุบล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดำเนินรายการ : คุณธวัฒชัย ปาละคะมาน ผู้ช่วยประธานหน่วยบูรณาการประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ด้านสิ่งแวดล้อม (SAT)