เสวนานักวิจัยรุ่นใหม่ออนไลน์ ครั้งที่ 2 “พนมดงรัก” : เรื่องเล่าของการเคลื่อนย้ายที่เปลี่ยนผันกับความทรงจำที่ขยับเคลื่อน

“เทือกเขาพนมดงรัก” เป็นหนึ่งในเขตแดนทางธรรมชาติที่แถบอีสานใต้ ซึ่งมีพื้นที่ติดกับลาวและกัมพูชา โดยเฉพาะอำเภอกาบเชิง จ.สุรินทร์ ซึ่งอยู่ติดจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ถือเป็นพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสงครามเย็นที่ประเทศกัมพูชาประสบปัญหาการเมืองภายในในยุคเขมรแดง ทำให้ผู้คนจากฝากฝั่งกัมพูชาอพยพมายังประเทศไทยเป็นจำนวนมาก

งานศึกษาของ Khathaleeya Liamdee เรื่อง On the Move across Phnom Dangrek: Mobilities and Silences in the Thai-Cambodian Borderland ทำให้เห็นประเด็นสำคัญของพนมดงรักในมิติด้านมานุษยวิทยามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายของผู้คนและแรงงานจากแรงขับเคลื่อนทางการเมืองและเศรษฐกิจ ความทรงจำของคนในพื้นที่ในฐานะผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ตลอดจนการรุกหน้าของการพัฒนาจากภาครัฐส่วนกลาง