“สู่ประชาธิปไตยที่มั่นคง: ศึกษาเปรียบเทียบเกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย”

#งานสัมมนาออนไลน์
ศูนย์วิจัยดิเรกชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ โครงการ “จับตาอาเซียน” (ASEAN Watch) สกสว.

ขอเชิญรับฟังการประชุมเวที TSRI-ASEAN Research Forum ในหัวข้อ

“สู่ประชาธิปไตยที่มั่นคง: ศึกษาเปรียบเทียบเกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย”

ใน วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00–16.00 น.