ปฏิบัติการไร้ความรุนแรง รัฐและขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองร่วมสมัย

วิทยากร

ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.ดร.เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติ บุญงามอนงค์ บก.ลายจุด

คุณชูเวช เดชดิษฐรักษ์ วงสามัญชน

คุณสิรภพ อัตโตหิ กลุ่มเสรีไทยพลัส

คุณภัทรพงษ์ น้อยผาง แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม

ดำเนินรายการโดย อ.ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล