ดิเรกเสวนา “Bamboo Diplomacy/ การทูตไผ่ลู่ลม : วงศาวิทยา วาทกรรม และวิวาทะของนโยบายต่างประเทศไทยภายใต้ระเบียบโลกยุคเปลี่ยนผ่าน”

ดิเรกเสวนา “Bamboo Diplomacy/ การทูตไผ่ลู่ลม : วงศาวิทยา วาทกรรม และวิวาทะของนโยบายต่างประเทศไทยภายใต้ระเบียบโลกยุคเปลี่ยนผ่าน”

ผลงานของรศ.ดร.จิตติภัทร พูนขำ เรื่อง “A Genealogy of Bamboo Diplomacy: The Politics of Thai Détente with Russia and China” เป็นหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องการตั้งคำถามต่อบทบาทของ “การทูตไผ่ลู่ลม (Bamboo Diplomacy)” ที่ถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในแนวทางหลัก (สำคัญ) ของการดำเนินนโยบายระหว่างประเทศและการดำเนินนโยบายทางการทูตของประเทศไทยมาเป็นเวลานาน โดยที่หนังสือเล่มนี้จะชี้ชวนให้ผู้อ่านตั้งคำถามถึงบทบาท ความสำคัญและการเปลี่ยนแปลงของการดำเนินนโยบายทาง “การทูตไผ่ลู่ลม (Bamboo Diplomacy)” ในช่วงยุคสงครามเย็นที่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียใต้กลายมาเป็นพื้นที่ของ “สงครามตัวแทน (proxy war)” และด้วยสถานะดังกล่าวทำให้ไทยต้องดำเนินนโยบายทางการทูตในลักษณะที่ถูกเรียกขานจนกระทั่งปัจจุบันว่า “การทูตไผ่ลู่ลม (Bamboo Diplomacy)”

📌ศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม ดิเรกเสวนา ครั้งที่ 2 เรื่อง “Bamboo Diplomacy/ การทูตไผ่ลู่ลม : วงศาวิทยา วาทกรรม และวิวาทะของนโยบายต่างประเทศไทยภายใต้ระเบียบโลกยุคเปลี่ยนผ่าน”
ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ทางเพจ Direk Jayanam Research Center โดยมีวิทยากรดังนี้

🔴 รศ.ดร.จิตติภัทร พูนขำ (ผู้เขียน) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ร่วมสนทนา

🔴 ศ.ธเนศ วงศ์ยานนาวา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

🔴 ศ.สรวิศ ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

🔴 รศ.ดร.ศุภมิตร ปิติพัฒน์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร. พีระ เจริญวัฒนนุกูล คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์