ดิเรกเสวนา เรื่อง “มรดกยุคไล่กวด: ยุทธศาสตร์การพัฒนากับวิถีประชาธิปไตยในเกาหลีใต้ ไต้หวัน และสิงคโปร์”

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์ มีนโยบายในการจัดเสวนาทางวิชาการ โดยจัดให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยที่ผลิตโดยคณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรของคณะ รวมทั้งการนำเสนอกรณีศึกษาผลงานวิจัยจากนักวิชาการภายนอก  ซึ่งถือได้ว่าเป็นภารกิจหลักที่สำคัญของคณะ อีกทั้งยังช่วยให้คณาจารย์และนักวิจัยหรือบุคลากรของคณะ ได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินการวิจัยของตนเอง เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ จุดประกายแนวคิด เกิดมุมมองที่กว้างไกลในการกำหนดโจทย์วิจัย โดยผ่านผลงานวิจัยของนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิจัยอื่นๆ

          สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ ได้กำหนดภายใต้หัวข้อดิเรกเสวนา เรื่อง “มรดกยุคไล่กวด: ยุทธศาสตร์การพัฒนากับวิถีประชาธิปไตยในเกาหลีใต้ ไต้หวัน และสิงคโปร์” ซึ่งผลงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่มีคุณภาพที่สามารถตอบโจทย์ด้วยการวิจัย โดยผลงานวิจัยชิ้นนี้ได้กล่าวถึง “…ยุทธศาสตร์การไล่กวดทางเศรษฐกิจ (catch-up strategy) ที่แต่ละประเทศเลือกใช้ ไม่เพียงมีผลโดยตรงต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบสืบเนื่องต่อเส้นทางการพัฒนาประชาธิปไตยด้วย แม้แต่หมู่“เสือเศรษฐกิจ” แห่งเอเชียอย่างเกาหลีใต้ ไต้หวัน และสิงคโปร์ ซึ่งถูกยกให้เป็นต้นแบบการสร้างรัฐพัฒนา ก็ยังมีแนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการเมืองที่แตกต่างกัน….”

         วิทยากร คือ รองศาสตราจารย์ ดร. วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร ผู้เชี่ยวชาญการทำวิจัยในด้าน เศรษฐกิจการเมืองไทย เศรษฐศาสตร์สถาบัน นโยบายอุตสาหกรรม และรัฐพัฒนาในเอเชียตะวันออก และ ผู้ดำเนินรายการ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ โดยจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 -15.30 น ณ ห้อง ร.404 ชั้น 4 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบไปด้วย คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 35 คน รวมถึงได้มีการถ่ายทอดผ่านระบบ Facebook Live ในเพจของ Direk Jayanama Research Center

ตามลิ้งค์ https://www.facebook.com/DJC.Center/

และดาว์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/file/d/0B-fMpAzKFxJLSDNCR0ppUlJMVVU/view