ดิเรกเสวนา เรื่อง “ฟิลิปปินส์สู่ไทย : การไหลเวียนและแรงดึงดูดของแรงงานข้ามชาติ”

ประเด็นการเสวนา 1.สถานการณ์แรงงานของประเทศฟิลิปปินส์และไทย 2.ปัจจัยผลักดัน ให้แรงงานฟิลิปปินส์และแรงงานไทยออกไปทำงานในต่างประเทศ 3.ปัจจัยดึงดูด ให้แรงงานฟิลิปปินส์เข้ามาทำงานในประเทศไทย และสภานการณ์แรงงานฟิลิปปินส์ในประเทศไทย / มุมมองแรงงานไทย ต่อ ฟิลิปปินส์ 4.ระบบการบริหารจัดการแรงงานของประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศไทย เป็นอย่างไร เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

วิทยากรร่วมเสวนา
🔴 รศ.ดร.กมลพร สอนศรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
🟡อ.ดร.กฤษฎา ธีระโกศลพงศ์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
🔴ดร.ปุณญดา ไชยราช นักวิชาการอิสระ

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.อจิรภาส์ เพียรขุนทด (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)