ดิเรกเสวนา เรื่อง “การยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสาธารณะ”

ดิเรกเสวนาครั้งนี้กำหนดภายใต้หัวข้อ “การยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสาธารณะ” โดยรูปแบบของงานเสวนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดข้อถกเถียง และแลกเปลี่ยนประเด็นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ซึ่งมีนัยเช่นเดียวกับ “การมีบทบาทของภาคประชาชนในการร่วมจัดบริการสาธารณะ” โดยจำแนกลักษณะการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกิจการสาธารณะออกเป็น 2 ประเภท (1) การมีบทบาทของภาคประชาชนในการร่วมดำเนินกิจการสาธารณะที่เกิดขึ้นจากการริเริ่มขับเคลื่อนกิจกรรมของภาคประชาชนเอง และ (2) การมีบทบาทของภาคประชาชนในการร่วมดำเนินกิจการสาธารณะที่หน่วยงานภาครัฐส่งเสริมให้เกิดขึ้น

.

อ.ดร.ชาย ไชยชิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำเสนองานวิจัยเรื่อง “การยกระดับการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ” เป็นผลการศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ในบริบทการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยเพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะผ่านการกำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินการ กลไก หรือหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในการพัฒนา ออกแบบหรือจัดบริการสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐในการจัดบริการสาธารณะให้มีความชัดเจน และเกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งยังยกระดับการบริการสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาอารยประเทศ และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

.

📌ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม จัดงานดิเรกเสวนา เรื่อง “การยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสาธารณะ” ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 ระหว่างเวลา 10.00 –12.00 น. โดยเผยแพร่ทาง Facebook Live Direk Jayanama Research Center

.

วิทยากรนำเสนอ

🔴 อ.ดร.ชาย ไชยชิต

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยากรร่วม

🟡 รศ.ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

🔴 อ.ดร.ธีรพัฒน์ อังศุชวาล

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

🟡 อ.ดร.นาอีม แลนิ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย

อ.ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์ (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)