ดิเรกเสวนา “พิพิธภัณฑ์ชุมชนจีน : ความทรงจำ และความขัดแย้งบนทางแยกของความแตกต่างในชุมชนอาเนาะรู จังหวัดปัตตานี”

ดิเรกเสวนา “พิพิธภัณฑ์ชุมชนจีน : ความทรงจำ และความขัดแย้งบนทางแยกของความแตกต่างในชุมชนอาเนาะรู จังหวัดปัตตานี” . เมื่อพิพิธภัณฑ์ชุมชนเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียว เป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของชุมชนชาวจีนในพื้นที่ โดยเล่าผ่านความเชื่อเรื่องเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ศาลเจ้าที่ตั้งอยู่คู่ถนนอาเนาะรูมานับ 100 ปี งานศึกษาของอาจารย์กชภพ กรเพชรรัตน์ ได้ศึกษาพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวด้วยแนวคิดพิพิธภัณฑ์กับชุมชนในการวิเคราะห์และเสนอแนวทางที่ทำให้ประวัติศาสตร์กลายเป็นสิ่งที่ให้ความหมายกับชุมชน ซึ่งงานศึกษาพบว่ามีความผิดพลาดของการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในจังหวัดปัตตานี โดยเฉพาะการขาดความร่วมมือของคนในท้องถิ่นในการจัดการข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ทำให้พิพิธภัณฑ์ดังกล่าวไม่ประสบความสำเร็จเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดปัตตานี . โดยมีวิทยากรดังนี้ .

วิทยากรนำเสนอ 🔴 อ.กชภพ กรเพชรรัตน์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยากร

🔴 อ.ดร.ธนเชษฐ วิสัยจร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

🔴 รศ.ดร.สามารถ ทองเฝือ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

🔴 อ.ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย 🔴 อ.จารุวรรณ เทียนมหาสาทิศ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์