ดิเรกเสวนา “ความท้าทายของการนำนโยบายการคุ้มครองทางสังคมไปสู่การปฏิบัติ”

ดิเรกเสวนา “ความท้าทายของการนำนโยบายการคุ้มครองทางสังคมไปสู่การปฏิบัติ (Challenges of Social Protection Policy Implementation)”

วิทยากร
ผศ.ดร.อจิรภาส์ เพียรขุนทด (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ผศ.ดร.ธีรพัฒน์ อังศุชวาล (คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
คุณอรพรรณ สุวรรณวัฒนกุล (ผู้จัดการโครงการ มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์)

ดำเนินรายการ
รศ.ดร.กมลพร สอนศรีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#ความคุ้มครองทางสังคม #นโยบายรัฐบาล #คณะรัฐศาสตร์ #มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์