งานเสวนา “สิทธิในการปกครองตนเองและการแก้ไขความขัดแย้ง : บทเรียนจากฟิลิปปินส์”

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม กำหนดจัดงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ

“สิทธิในการปกครองตนเองและการแก้ไขความขัดแย้ง : บทเรียนจากฟิลิปปินส์” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น.

โดยมีวิทยากร ดังนี้

▪ รศ.สีดา สอนศรี

ผู้แปลหนังสือ “กฎหมายบังซาโมโรประกอบรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 2018 ในประเทศฟิลิปปินส์ : การแก้ไขความขัดแย้งในมินดาเนา โดยให้สิทธิการปกครองตนเอง และให้ได้รับการชดเชยอย่างยุติธรรม”

▪ รศ.ดร.สามารถ ทองเฝือ

ดำเนินรายการโดย

รศ.ดร.ชนินท์ทิรา ณ ถลาง