งานเสวนา สนทนา ‘นานาประชาธิปไตย’ ― หลากความหมาย หลายโมเดล ของ ประ-ชา-ธิป-ไตย

ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักพิมพ์ bookscape ชวนร่วมงาน วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น.

ตั้งวงอ่าน ‘Models of Democracy’ ตำราประชาธิปไตยที่ใช้ในชั้นเรียนทั่วโลกของ David Held นักวิชาการด้านปรัชญาการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคนสำคัญ

ร่วมสนทนาโดย

รศ.ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี

ภาควิชาการปกครอง

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์

สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.ดร.พลอยใจ ปิ่นตบแต่ง

สำนักวิชาการเมืองการปกครอง

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชวนสนทนาโดย

รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์