งานเสวนาเปิดตัวหนังสือ “การอภิบาลบนฐานของความร่วมมือฯ”

เสวนา “การอภิบาลบนฐานของความร่วมมือ : สภาวะสังคมไร้ศูนย์กลางการแตกกระจายในระบบบริหารราชการแผ่นดิน และแสวงหาตัวแบบใหม่ในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐ”

ร่วมสนทนา ในวันพุธที่ 21 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.00-16.00 น.

▪ รศ.ดร.พัชรี สิโรรส (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

▪ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์)

▪ ผศ.ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์ (ผู้อำนวยการ สำนักงานสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย)

ดำเนินรายการโดย อ.ดร.จารุพล เรืองสุวรรณ (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)