งานเปิดตัวหนังสือ “อำนาจ การเมือง ความรู้: หลักรัฐศาสตร์เบื้องต้นสำนักธรรมศาสตร์”

เสวนา ถกคำถาม-สำรวจแผนที่ความรู้ : อดีต ปัจจุบัน และอนาคตวิชารัฐศาสตร์

งานเปิดตัวหนังสือ “อำนาจ การเมือง ความรู้: หลักรัฐศาสตร์เบื้องต้นสำนักธรรมศาสตร์” วันที่ 23 สิงหาคม 2564 13.30-16.30 น.

วิทยากรร่วมเสวนา

ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

ดุลยภาพ จาตุรงคกุล

วศิน ปั้นทอง

ชาลินี สนพลาย

ผู้ดำเนินรายการ

ประจักษ์ ก้องกีรติ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในเรื่องของการจัดการศึกษา การบริการวิชาการแก่สังคม และการสร้างเสริมต่อยอดความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ให้แพร่ขยายออกไปในวงกว้าง ไม่ว่าจะในรูปแบบของการเรียนการสอนในห้องเรียน การจัดกิจกรรมสัมมนาและเสวนาทางวิชาการ หรือแม้กระทั่งการส่งมอบความรู้ในรูปของหนังสือและตำราทางด้านรัฐศาสตร์ และในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงของปี พ.ศ. 2563-2564 คณาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์หลายท่าน ได้ดำเนินการผลิตผลงานวิชาการในรูปของหนังสือและตำราเรียนจำนวนหลายเล่มออกสู่สังคม สำหรับใช้เป็นทั้งหนังสือและตำราเรียนในห้องเรียนวิชารัฐศาสตร์ และใช้เป็นเครื่องมือในการส่งผ่านความรู้ เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องขององค์ความรู้ที่มีความหลากหลายในด้านรัฐศาสตร์สู่สังคมในวงกว้าง เนื่องในวาระครบรอบ 72 ปี การสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปีนี้ (2564)  คณะรัฐศาสตร์ จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเสวนาหนังสือหลากหลายรูปแบบและโปรแกรมใหม่ ๆ เพื่อเป็นการปรับตัวในด้านการนำเสนอความเห็นและความคิดต่อหนังสือเล่มต่าง ๆ สู่สังคม อีกทั้งเพื่อเป็นการปรับรูปแบบของกิจกรรมให้สอดรับกับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ที่กำลังดำเนินไปในสังคมไทยในช่วงเวลานี้ ดังนั้นคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเสวนาหนังสือ โดยกำหนดให้มีวิทยากรและผู้ร่วมเสวนาหนังสือในครั้งนี้เพิ่มเติมจากคณาจารย์ผู้เขียน เพื่อเพิ่มมิติของการทำความเข้าใจในเนื้อหาของหนังสือ บอกเล่าเรื่องราวและคุณค่าของงานวิชาการ รวมทั้งส่งมอบความรู้สู่สังคม ดังที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา