ชื่อผลงานวิจัย
The Belt and Road Initiative และนัยยะต่อการเปลี่ยนแปลงทางพลังงาน และการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม : บทวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศเชิงวิพากษ์
ตำแหน่ง
ผศ.ดร.
ผู้วิจัย
ประพิมพ์ฝัน เชียงกูล
สาขาวิชา
สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
หน่วยงานที่สนับสนุน
กองทุนวิจัย (คณะรัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี พ.ศ.
2566