ชื่อผลงานวิจัย
Nudge theory พฤติกรรมที่ไม่ได้มีการไตร่ตรอง และการออกแบบนโยบายสาธารณะ : ศึกษากรณี การป้องกันอุบัติเหตุจราจรของประเทศไทย
ตำแหน่ง
ผศ.ดร.
ผู้วิจัย
ภาคภูมิ ฤกขะเมธ
สาขาวิชา
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
หน่วยงานที่สนับสนุน
กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์
ปี พ.ศ.
2562