ชื่อผลงานวิจัย
“ไทย-รัสเซีย” ปริทัศน์: สำรวจวรรณกรรมทางวิชาการว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย-รัสเซีย (Thai-Russian” Perspectives: Literature Review of Thai-Russian Foreign Relations)
ตำแหน่ง
ผศ.
ผู้วิจัย
จิตติภัทร พูนขำ
สาขาวิชา
การระหว่างประเทศ
หน่วยงานที่สนับสนุน
กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์
ปี พ.ศ.
2558