ชื่อผลงานวิจัย
โหวตเพื่อใคร : พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงของสมาชิกผู้แทนราษฎรไทย
ตำแหน่ง
ผศ.ดร.
ผู้วิจัย
อรรถสิทธิ์ พานแก้ว
สาขาวิชา
การเมืองการปกครอง
หน่วยงานที่สนับสนุน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ปี พ.ศ.
ผลงานวิจัย