ชื่อผลงานวิจัย
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแนวทางศึกษารูปแบบการเสริมสร้างความเข้มเเข็งของชุมชนคุ้มครองเด็ก
ตำแหน่ง
ผศ.ดร.
ผู้วิจัย
วสันต์ เหลืองประภัสร์
สาขาวิชา
บริหารรัฐกิจ
หน่วยงานที่สนับสนุน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ปี พ.ศ.
2558