ชื่อผลงานวิจัย
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
ตำแหน่ง
ศ.ดร.
ผู้วิจัย
อัมพร ธำรงลักษณ์
สาขาวิชา
บริหารรัฐกิจ
หน่วยงานที่สนับสนุน
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปี พ.ศ.
2559