ชื่อผลงานวิจัย
แรงปราถนาในการเลียนแบบ (Mimetic Desire) ของ Rene Girard และความศักดิ์สิทธิ์
ตำแหน่ง
ศ.
ผู้วิจัย
ธเนศ วงศ์ยานนาวา
สาขาวิชา
อดีตคณาจารย์ประจำ
หน่วยงานที่สนับสนุน
กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์
ปี พ.ศ.
2560
ผลงานวิจัย