ชื่อผลงานวิจัย
แนวโน้มการพัฒนาระบบนักบริหารระดับสูงของภาครัฐในอีก 10 ปี ข้างหน้า
ตำแหน่ง
ผ.ศ.ดร.
ผู้วิจัย
สุนิสา ช่อแก้ว
สาขาวิชา
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
หน่วยงานที่สนับสนุน
กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์
ปี พ.ศ.
2561