ชื่อผลงานวิจัย
การพัฒนาทางการเมืองเพื่อลดระดับการคอรัปชั่นในประเทศไทยกรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ.2550 และร่างรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ.2559
ตำแหน่ง
รศ.ดร.
ผู้วิจัย
อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์
สาขาวิชา
บริหารรัฐกิจ
หน่วยงานที่สนับสนุน
กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์
ปี พ.ศ.
2559