ชื่อผลงานวิจัย
เสริมสร้างกลไกสามเหลี่ยมแห่งการเปลี่ยนแปลง (THE TRIANGLE OF CHANGE)
ตำแหน่ง
ผศ.ดร.
ผู้วิจัย
สุนิสา ช่อแก้ว
สาขาวิชา
บริหารรัฐกิจ
หน่วยงานที่สนับสนุน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ปี พ.ศ.
2560