ชื่อผลงานวิจัย
อำนาจไร้พรมแดน
ตำแหน่ง
ศ.ดร.
ผู้วิจัย
ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร
สาขาวิชา
การเมืองการปกครอง
หน่วยงานที่สนับสนุน
กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์
ปี พ.ศ.
2559