ชื่อผลงานวิจัย
อำนาจของข้อมูลข่าวสาร : ศึกษากรณีการถือครองข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานรัฐ
ตำแหน่ง
ผศ.ดร.
ผู้วิจัย
วรรณภา ติระสังขะ
สาขาวิชา
การเมืองการปกครอง
หน่วยงานที่สนับสนุน
กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์
ปี พ.ศ.
2561